De website www.connect-to-innovate.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen, dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is.

De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie - worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de Algemene Voorwaarden van connect to innovate waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, indien ze door jou uitdrukkelijk zijn aanvaard bij registratie. Op de registratieprocedure zijn de Algemene Voorwaarden van connect to innovate van toepassing.

De organisatie van connect to innovate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op de website www.connect-to-innovate.nl. De organisatie van connect to innovate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van de website www.connect-to-innovate.nl of delen daarvan.

De organisatie van connect to innovate behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website www.connect-to-innovate.nl als in deze disclaimer, aan te brengen.

De aangeboden informatie is copyright van connect to innovate . Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de organisatie van connect to innovate worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enig andere manier.